V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qingjiang
V2EX  ›  信息安全

使用 frp 被攻击如何解决?

 •  
 •   qingjiang · 27 天前 · 1476 次点击

  在查看 frp 访问日志,发现有很多不明 ip 访问,如何避免第三方人员尝试暴力破解我 rdp 远程我电脑

  frp 主要是通过公网 ip 访问我本机电脑

  2024/06/17 12:45:07 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [162.142.125.221:48378]
  2024/06/17 12:45:10 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [162.142.125.221:60352]
  2024/06/17 12:45:20 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [162.142.125.221:50120]
  2024/06/17 12:45:21 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [162.142.125.221:50128]
  2024/06/17 12:45:24 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [162.142.125.221:50202]
  2024/06/17 12:45:26 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [162.142.125.221:50242]
  2024/06/17 12:45:28 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [162.142.125.221:42014]
  2024/06/17 12:45:30 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [162.142.125.221:42030]
  2024/06/17 13:26:55 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [31.7.62.234:16329]
  
  2024/06/17 17:17:07 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:19049]
  2024/06/17 17:17:16 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:16324]
  2024/06/17 17:17:25 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:11307]
  2024/06/17 17:17:35 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:11612]
  2024/06/17 17:17:51 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:25823]
  2024/06/17 17:18:11 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:56210]
  
  2024/06/17 17:21:41 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:16180]
  2024/06/17 17:21:48 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:8667]
  2024/06/17 17:21:56 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:1718]
  2024/06/17 17:22:05 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:56618]
  2024/06/17 17:22:13 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:54482]
  2024/06/17 17:22:22 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:50210]
  2024/06/17 17:22:29 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:46044]
  2024/06/17 17:22:41 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:43085]
  2024/06/17 17:22:47 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:40606]
  2024/06/17 17:22:57 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:37749]
  
  2024/06/17 17:25:12 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:57101]
  2024/06/17 17:25:24 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:3258]
  2024/06/17 17:25:38 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:7663]
  2024/06/17 17:25:46 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:11377]
  2024/06/17 17:25:56 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:12172]
  
  
  2024/06/17 17:31:11 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:12566]
  2024/06/17 17:31:22 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:7181]
  2024/06/17 17:31:31 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:1530]
  2024/06/17 17:31:36 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:55700]
  2024/06/17 17:31:44 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:50725]
  2024/06/17 17:31:51 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:42979]
  2024/06/17 17:32:02 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:36753]
  2024/06/17 17:32:16 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:24377]
  2024/06/17 17:32:17 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:30330]
  2024/06/17 17:32:24 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:19330]
  2024/06/17 17:32:32 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:13066]
  2024/06/17 17:32:41 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:9114]
  2024/06/17 17:32:49 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:4523]
  2024/06/17 17:32:58 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:58245]
  2024/06/17 17:33:16 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:3276]
  2024/06/17 17:33:37 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:12056]
  2024/06/17 17:33:59 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:20584]
  2024/06/17 17:34:06 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:18587]
  2024/06/17 17:34:15 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:16103]
  2024/06/17 17:34:25 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:16179]
  2024/06/17 17:34:33 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:10687]
  2024/06/17 17:34:42 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:7411]
  2024/06/17 17:34:50 [I] [proxy.go:199] [d12af7f62628267f] [RDP] get a user connection [87.246.7.222:3361]
  
  
  
  13 条回复    2024-06-22 22:57:16 +08:00
  Yukineko
      1
  Yukineko  
     27 天前
  可以考虑用 fail2ban 拦一下连接
  qingjiang
      2
  qingjiang  
  OP
     27 天前
  @Yukineko 好,我试试
  Edwardlyz
      3
  Edwardlyz  
     27 天前
  考虑一下改成开放 ssh 端口,禁止密码连接,只能私钥连接,shh 到远程后再 ssh 端口转发把 3389 端口转发出来就行;简洁且难度低易上手
  jimmy2010
      4
  jimmy2010  
     27 天前 via Android
  frp 不是可以设置密码么?客户端需要密码才能和服务端建立连接吧?
  yeqizhang
      5
  yeqizhang  
     27 天前 via Android
  我之前是要用的时候再打开穿透远程桌面端口
  yeqizhang
      6
  yeqizhang  
     27 天前 via Android
  @yeqizhang 在云服务器的防火墙页面设置
  idragonet
      7
  idragonet  
     27 天前
  很简单 frp 只绑定 127.0.0.1 ,用 LUCKY 转发外网+设置 IP 白名单。
  Paulownia
      8
  Paulownia  
     27 天前
  我记得 frp 可以实现点对点通信的
  haimianbihdata
      9
  haimianbihdata  
     27 天前 via Android   ❤️ 1
  走 stcp 协议出去
  hanierming
      10
  hanierming  
     26 天前
  访问就访问呗,你设置密码不就好了。
  akin520
      11
  akin520  
     26 天前
  https://github.com/akin520/frps_fw
  新版本的可以试试
  xiaozhang1997
      12
  xiaozhang1997  
     26 天前
  frp 上来之后 fail2ban 应该是拦不住的把 都是本地链接,我自己是强密码或者密钥登的
  qingjiang
      13
  qingjiang  
  OP
     24 天前
  好,大家的建议我都试试
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   976 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 20:47 · PVG 04:47 · LAX 13:47 · JFK 16:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.