V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
isCyan
V2EX  ›  V2EX

今天让我以最简单明了的方式教你如何在 V2EX 贴图片,毕竟总是有新人不会

 •  9
   
 •   isCyan · 2017-01-07 12:26:07 +08:00 · 36335 次点击
  这是一个创建于 1748 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  今天教你如何在 V2EX 贴图片

  第 1 条附言  ·  2017-01-07 12:58:14 +08:00

  编辑主题及创建附言时与新建记事时一样。

  第 2 条附言  ·  2017-01-07 13:47:30 +08:00

  新版

  新版

  第 3 条附言  ·  2017-01-07 18:24:29 +08:00

  最新版在这里!

  最新版在这里!

  最新版在这里!

  最新版

  第 4 条附言  ·  2017-01-07 18:33:20 +08:00

  最最最最新版在这里!

  最最最最新版在这里!

  最最最最新版在这里!

  最最最最新版

  471 条回复    2021-10-16 00:43:10 +08:00
  1  2  3  4  5  
  ColoThor
      401
  ColoThor   2019-08-30 16:37:17 +08:00
  ![ 发现网页右边有最近按钮 ]( https://tccos.myworld.fun/tmp/%E6%8D%95%E8%8E%B7.PNG )
  ColoThor
      402
  ColoThor   2019-08-30 16:38:11 +08:00
  ![ 发现 t 右边有最近按钮 ]( https://tccos.myworld.fun/tmp/%E6%8D%95%E8%8E%B7.PNG )
  ColoThor
      403
  ColoThor   2019-08-30 16:48:46 +08:00
  ColoThor
      404
  ColoThor   2019-08-30 16:50:05 +08:00
  y277an
      405
  y277an   2019-09-03 11:04:03 +08:00
  ArJun
      406
  ArJun   2019-09-24 20:01:58 +08:00
  ArJun
      407
  ArJun   2019-09-24 20:02:49 +08:00
  ![tt]( 192.144.128.37/image/1.jpge)
  ArJun
      408
  ArJun   2019-09-24 20:04:53 +08:00
  ![tt]( 192.144.128.37/image/1.jpeg)

  ![1.jpeg](192.144.128.37/image/1.jpeg)
  ![WechatIMG26.jpeg]( https://upload-images.jianshu.io/upload_images/2692013-dfc2b9cd1aad1c0c.jpeg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
  ArJun
      409
  ArJun   2019-09-24 20:05:15 +08:00
  ![1.jpeg]( https://192.144.128.37/image/1.jpeg)
  ArJun
      410
  ArJun   2019-09-24 20:09:33 +08:00
  ![2.jpeg]( http://192.144.128.37/image/2.jpeg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
  ArJun
      411
  ArJun   2019-09-24 20:11:41 +08:00
  ![c7587f34e8641fc10c22a2878c808716.jpeg](evernotecid://F7D66F83-C908-41AB-8BA1-212655E5AB4A/appyinxiangcom/16139346/ENNote/p1230?hash=c7587f34e8641fc10c22a2878c808716)
  nikandaoleshenme
      412
  nikandaoleshenme   2019-09-28 17:08:08 +08:00
  ![1]( https://ftp.bmp.ovh/imgs/2019/09/496f15754dd1c70f.png )
  nikandaoleshenme
      413
  nikandaoleshenme   2019-09-28 17:08:20 +08:00
  https://ftp.bmp.ovh/imgs/2019/09/496f15754dd1c70f.png
  huangya
      414
  huangya   2019-10-15 11:08:26 +08:00
  dangoron
      415
  dangoron   2019-10-16 13:14:20 +08:00
  dangoron
      416
  dangoron   2019-10-16 13:23:44 +08:00
  <img alt="测试" src="">
  dangoron
      417
  dangoron   2019-10-16 13:38:44 +08:00
  最后测试一次<img src="https://s2.ax1x.com/2019/10/16/KiRLan.png" alt="KiRLan.png" border="0" />
  dangoron
      418
  dangoron   2019-10-16 13:41:53 +08:00
  Cipool
      419
  Cipool   2019-11-17 10:05:24 +08:00 via Android
  makeitwork
      420
  makeitwork   2019-11-24 21:22:06 +08:00
  cqxxxxxxx
      421
  cqxxxxxxx   2019-11-28 21:32:44 +08:00
  cjq8z
      422
  cjq8z   2019-11-29 12:26:46 +08:00 via Android
  借贴测试:
  <img src="https://jianqiuchen.life/images/cat.jpg"
  alt="一只橘黄色的胖胖的俚花猫🐱。"
  width="400"
  height="341">
  cjq8z
      423
  cjq8z   2019-11-29 12:33:41 +08:00 via Android
  ![test]( https://jianqiuchen.life/images/cat.jpg)
  wuwukai007
      424
  wuwukai007   2019-12-26 16:31:02 +08:00
  ~~~
  def test():
  pass
  wuwukai007
      425
  wuwukai007   2019-12-26 16:31:29 +08:00
  ```
  def test():
  pass

  ```
  terencehan
      426
  terencehan   2020-01-04 16:37:13 +08:00
  vego
      427
  vego   2020-01-10 12:22:59 +08:00
  ![avatar]( https://jianqiuchen.life/images/cat.jpg)
  wulagui
      428
  wulagui   2020-01-11 14:30:15 +08:00
  wulagui
      429
  wulagui   2020-01-11 14:31:45 +08:00
  [Imgur]( )
  bigbanana233
      430
  bigbanana233   2020-01-29 14:09:04 +08:00
  Rico
      432
  Rico   2020-04-22 14:07:00 +08:00
  ![test]( )
  gyinbj
      433
  gyinbj   2020-05-15 10:39:35 +08:00
  gyinbj
      434
  gyinbj   2020-05-15 10:40:33 +08:00
  ![avatar]( )
  lszbao
      435
  lszbao   2020-06-12 18:09:01 +08:00
  peoce
      436
  peoce   2020-06-14 18:42:23 +08:00
  peoce
      437
  peoce   2020-06-14 18:46:37 +08:00
  peoce
      438
  peoce   2020-06-14 18:47:17 +08:00
  LeroyMooney
      441
  LeroyMooney   2020-07-08 14:38:01 +08:00
  ![551c1762jw1fbi1ru4jt2j206o06i0t6.jpg]( )
  测试
  LeroyMooney
      442
  LeroyMooney   2020-07-08 14:38:48 +08:00

  重新测试
  Myprajna
      443
  Myprajna   2020-10-16 22:59:17 +08:00
  Myprajna
      444
  Myprajna   2020-10-16 23:00:32 +08:00
  sammyM
      445
  sammyM   342 天前
  shawnLuo
      446
  shawnLuo   334 天前
  lszbao
      447
  lszbao   333 天前
  sungnix
      449
  sungnix   328 天前
  w3cll
      450
  w3cll   315 天前
  ![]( https://i.bmp.ovh/imgs/2020/12/ca7dbcaefb454d39.png)
  w3cll
      451
  w3cll   315 天前
  ![贴图]( https://i.bmp.ovh/imgs/2020/12/ca7dbcaefb454d39.png)
  w3cll
      452
  w3cll   315 天前
  witfun
      455
  witfun   283 天前
  chijiao
      456
  chijiao   262 天前
  [img]http://img.51fa.win/qchan-qchan2-develop/uploads/2021/02/H95c64d4a7c2148e8af7acf6f6f663850A.jpg[/img]
  chijiao
      457
  chijiao   262 天前
  [url=http://img.51fa.win/qchan-qchan2-develop/uploads/2021/02/H95c64d4a7c2148e8af7acf6f6f663850A.jpg][img]http://img.51fa.win/qchan-qchan2-develop/thumbs/2021/02/H95c64d4a7c2148e8af7acf6f6f663850A.jpg[/img][/url]
  amiwrong123
      458
  amiwrong123   257 天前
  amiwrong123
      459
  amiwrong123   257 天前

  我来试一下哈
  shcolo
      460
  shcolo   238 天前
  ![测试一下]( )
  shcolo
      461
  shcolo   238 天前
  lizenghui
      462
  lizenghui   191 天前
  ![image]( )
  BlackHole1
      464
  BlackHole1   175 天前
  ![image]( )
  BlackHole1
      465
  BlackHole1   175 天前
  solopython
      466
  solopython   57 天前
  chigeyaowaner
      467
  chigeyaowaner   52 天前
  zanxj
      468
  zanxj   51 天前
  test
  i0error
      470
  i0error   15 天前
  ![demo]( )
  vain
      471
  vain   6 天前
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1264 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 18:15 · PVG 02:15 · LAX 11:15 · JFK 14:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.