V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
C0dEr
V2EX  ›  问与答

这个 terminal 是什么主题

 •  
 •   C0dEr · 2017-06-22 13:00:53 +08:00 · 3353 次点击
  这是一个创建于 1626 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2017-06-22 14:07:14 +08:00
  <img src="https://ooo.0o0.ooo/2017/06/22/594b5e3fc0b58.png" alt=" bg2.jpg"/>
  中间的线怎么去掉。。。
  第 2 条附言  ·  2017-06-22 14:08:54 +08:00

  Jietu20170622-140349.png

  第 3 条附言  ·  2017-06-22 14:09:10 +08:00
  用的 iterm2
  6 条回复    2017-06-22 16:23:42 +08:00
  nutting
      1
  nutting  
     2017-06-22 13:53:21 +08:00 via Android
  感觉就能看出一个粉色箭头?
  ynyounuo
      2
  ynyounuo  
     2017-06-22 14:04:56 +08:00
  Terminal 是 hyper
  shell prompt 自己弄个紫色加粗 ⟩ 就好
  heihei20088
      3
  heihei20088  
     2017-06-22 14:38:46 +08:00
  iterm2+zsh+ys theme
  C0dEr
      4
  C0dEr  
  OP
     2017-06-22 16:03:03 +08:00
  @heihei20088 这个能有全白的效果?
  heihei20088
      5
  heihei20088  
     2017-06-22 16:20:01 +08:00
  我说的是第 2 个图里的终端样式,全白是 iterm2 的 theme,我说的是 zsh 的 theme
  你第一个动图 2 楼回答你了
  Baymaxbowen
      6
  Baymaxbowen  
     2017-06-22 16:23:42 +08:00 via Android
  zsh ys
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2332 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 08:29 · PVG 16:29 · LAX 00:29 · JFK 03:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.