V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
gggxxxx
V2EX  ›  WebRTC

公司要测试 webrtc 是不是买个国内阿里云什么的?

 •  
 •   gggxxxx · 2018-12-24 14:27:15 +08:00 · 7706 次点击
  这是一个创建于 1077 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题。 这个费用不贵吧?不贵的话,先自己掏腰包算了。 另外,国内阿里云什么的,购买后开个 hls 直播什么的也不受限制吧? 刚转到这个领域,有些技术细节不熟请大佬些指点下

  3 条回复    2018-12-25 13:19:43 +08:00
  GDC
      1
  GDC  
     2018-12-24 16:40:28 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  公司的项目千!万!不!要!自己掏钱
  szhong
      2
  szhong  
     2018-12-25 11:24:57 +08:00   ❤️ 1
  webrtc 需要翻墙,需要买国外节点的服务器
  gggxxxx
      3
  gggxxxx  
  OP
     2018-12-25 13:19:43 +08:00
  @szhong 兄弟,确认下,国内的各种云,腾讯云阿里云什么的,出于政策问题没有一个支持 webrtc ?
  如果是的,我就不花这个冤枉钱了。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2364 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 08:56 · PVG 16:56 · LAX 00:56 · JFK 03:56
  ♥ Do have faith in what you're doing.