V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
naizhao
V2EX  ›  酷工作

有想跳进 DNSPod 或者腾讯云市场这个大坑的人么?

 •  
 •   naizhao · 2019-03-21 21:08:28 +08:00 · 2994 次点击
  这是一个创建于 1918 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  嗯。。。DNSPod 的工作地点在深圳,腾讯云市场工作地点广州 /深圳
  DNSPod 目前在招聘的职位是『 PHP/Python 』、『 C/C++』,『 Web 前端』也要。
  腾讯云市场的坑比较多,『 PHP/Python 』、『 Web 前端』、『产品运营』、『开发者运营』、『商务拓展』都要。

  有想跳进这个大坑的,给我发邮件吧,bWVAbmFpemhhby5jb20=
  7 条回复    2019-03-30 15:08:14 +08:00
  coow
      1
  coow  
     2019-03-22 10:59:11 +08:00 via Android
  招实习生么
  1178615156
      2
  1178615156  
     2019-03-22 13:06:35 +08:00 via Android
  😂招 Java 么
  psrazil2008
      3
  psrazil2008  
     2019-03-22 22:29:58 +08:00
  Golang 有吗
  naizhao
      4
  naizhao  
  OP
     2019-03-23 12:21:39 +08:00
  @coow 应届生吗?
  @1178615156 只招 PHP、Python
  @psrazil2008 目前 go 偶尔用,主要还是上面提到的几种为主
  coow
      5
  coow  
     2019-03-23 14:19:52 +08:00 via Android
  @naizhao 20 届的
  naizhao
      6
  naizhao  
  OP
     2019-03-24 01:31:32 +08:00
  @coow 可以把简历甩过来。这几天是最后时间了
  yizhimamong
      7
  yizhimamong  
     2019-03-30 15:08:14 +08:00 via iPhone
  @naizhao 可惜在深圳
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2824 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 11:02 · PVG 19:02 · LAX 04:02 · JFK 07:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.