V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
Soar360
V2EX  ›  全球工单系统

阿里云 DNS 解析可以多次重复添加

 •  
 •   Soar360 · 308 天前 · 720 次点击
  这是一个创建于 308 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近给网站做了迁移,从海外 VPS 上迁移到了阿里云虚拟主机。这两天发现网站速度不稳定,才发现解析在变来变去。

  我在后台试了下,并不能添加重复的记录,后来手工删掉旧的记录了事。

  https://www.coderbusy.com/wp-content/uploads/2021/01/180c578bb9a29ed.png

  2 条回复    2021-01-31 18:47:51 +08:00
  shansing
      1
  shansing  
     308 天前
  It's a feature.
  xiri
      2
  xiri  
     308 天前
  这个是 dns 系统允许的正常行为,在解析的时候随机返回一个结果
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   904 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 21:23 · PVG 05:23 · LAX 13:23 · JFK 16:23
  ♥ Do have faith in what you're doing.