V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
KouShuiYu
V2EX  ›  问与答

github 可以可以隐藏自己公开库的动态么?

 •  
 •   KouShuiYu · 52 天前 · 547 次点击
  这是一个创建于 52 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  52 天前

  主要像隐藏首页的动态 https://s3.ax1x.com/2021/02/24/yOLOBT.png

  4 条回复    2021-02-24 15:43:41 +08:00
  pkwenda
      1
  pkwenda   52 天前
  库也有动态吗,我以为只有人有动态
  mokeyjay
      2
  mokeyjay   52 天前
  动态?你是说提交记录吗?
  checkout --orphan 了解一下
  KouShuiYu
      3
  KouShuiYu   52 天前
  @mokeyjay 想首页的动态
  KouShuiYu
      4
  KouShuiYu   52 天前
  @mokeyjay 想隐藏首页的动态
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1986 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 11:51 · PVG 19:51 · LAX 04:51 · JFK 07:51
  ♥ Do have faith in what you're doing.