V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
dtgxx
V2EX  ›  问与答

大佬们, where 后面是肯定的还是否定的对性能有影响吗?

 •  
 •   dtgxx · 93 天前 · 583 次点击
  这是一个创建于 93 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  table 有两个相同最大长度的字段 a,b

  select a,b from table where a is null;

  select a,b from table where b is not null;

  这两个在性能上 是一样的吗

  3 条回复    2021-09-01 13:14:54 +08:00
  rainymoring1995
      1
  rainymoring1995  
     93 天前
  看一下执行计划就知道了
  jtwor
      2
  jtwor  
     93 天前   ❤️ 1
  is not null 会索引失效
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3857 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 07:42 · PVG 15:42 · LAX 23:42 · JFK 02:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.