V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Get Google Chrome
Vimium · 在 Chrome 里使用 vim 快捷键
lichdkimba
V2EX  ›  Chrome

Chrome 开发者工具支持中文了

 •  
 •   lichdkimba · 75 天前 · 1588 次点击
  这是一个创建于 75 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我火星了吗

  7 条回复    2021-09-24 12:55:53 +08:00
  lichdkimba
      1
  lichdkimba  
  OP
     75 天前
  https://www.v2ex.com/t/803309
  果然火星了 无视我吧
  yujinchn
      2
  yujinchn  
     75 天前
  就这几个英语单词还用得着翻译么,支不支持影响不大
  november
      3
  november  
     75 天前
  firefox 点了个赞。
  binaryify
      4
  binaryify  
     75 天前
  微软贡献的吧
  cst4you
      5
  cst4you  
     74 天前
  然后还是切换回了英文, 中文反而看不懂了
  kebamt
      6
  kebamt  
     74 天前 via iPhone
  支持 20 多种语言了!
  eurekavip
      7
  eurekavip  
     74 天前
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4059 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 03:04 · PVG 11:04 · LAX 19:04 · JFK 22:04
  ♥ Do have faith in what you're doing.