V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
gbqqaybc
V2EX  ›  V2EX

连续签到 1000 天,发帖纪念一下😃

 •  
 •   gbqqaybc · 38 天前 via Android · 1189 次点击
  这是一个创建于 38 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  XiTi1s.jpg

  ccyu220
      1
  ccyu220  
     38 天前   ❤️ 1
  好家伙
  marcojbk
      2
  marcojbk  
     38 天前 via iPhone   ❤️ 2
  恭喜,我要是没被封号估计也有一千多天了😂
  Kawauso
      3
  Kawauso  
     38 天前 via iPhone   ❤️ 1
  V2EX 的「连续登录」不准确🤪,我天天不签到,偶尔签到一次也告诉我「连续登录」老多天了。
  makelove
      4
  makelove  
     38 天前   ❤️ 1
  人废掉的本质很简单——长期沉迷于消耗性的事物,而很少做创造性的事情,社交媒体上充斥着的垃圾信息流让我们的思想变得凌乱,降低了我们的幸福感和创造力
  不论在哪一天,与这些互联网服务断开联系是我们能做的最好的事情🤪
  R0ckyY2
      5
  R0ckyY2  
     38 天前 via iPhone   ❤️ 1
  我 1300 天
  liugn
      6
  liugn  
     38 天前   ❤️ 1
  我赶快来签一下
  HunterPan
      7
  HunterPan  
     38 天前 via iPhone   ❤️ 1
  1456
  polo3584
      8
  polo3584  
     38 天前   ❤️ 1
  我也快了,706 天
  XenoVation
      9
  XenoVation  
     38 天前   ❤️ 1
  恭喜 期待 2000 天
  coolmint
      10
  coolmint  
     38 天前   ❤️ 1
  4 万天的时候我再来报道
  gabezhao
      11
  gabezhao  
     38 天前   ❤️ 1
  @makelove 那就把这些事情交给脚本吧😂
  mzotw2babm
      12
  mzotw2babm  
     38 天前   ❤️ 1
  加入 V 站刚好两年了,我也纪念一下
  Felldeadbird
      13
  Felldeadbird  
     38 天前   ❤️ 1
  已连续登录 2592 天
  Lucoie
      14
  Lucoie  
     38 天前   ❤️ 1
  快五百天了
  tougee
      15
  tougee  
     38 天前   ❤️ 1
  @Felldeadbird 厉害了,我快 1400 了,之前也想发帖看看有没人比我还无聊
  ifwangs
      16
  ifwangs  
     38 天前   ❤️ 1
  已连续登录 1059 天
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1063 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 20:15 · PVG 04:15 · LAX 13:15 · JFK 16:15
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.