V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
lyuxiuchen
V2EX  ›  分享创造

又可以生成兑换码了 在发一波标签记账 app 兑换码

 •  
 •   lyuxiuchen · 152 天前 · 1323 次点击
  这是一个创建于 152 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  https://v2ex.com/t/904192#reply37

  发邮件到这里:
  [email protected]
  //避免留邮箱在帖子里

  会按照先后顺序回复兑换码,数量有限先到先得!
  //省去大家试码的时间

  我先去修复个小 bug 去😢,一会一块回复,提前感谢🙏大家支持
  第 1 条附言  ·  151 天前
  还剩下 33 个兑换码,快结束的时候再来添加附言

  *垃圾邮件也会确认
  第 2 条附言  ·  146 天前
  最近一次收到邮件是周五晚上!在此之前的都已经发送。
  剩下的兑换码一次性放出来了,有效期截止 1 月底!
  感谢大家支持🙏


  6KATKHH6YWRT
  LRYM7WE4JN33
  X6MYM3LW9PY3
  RPPLNMFPL47Y
  T79X46J7H9L9
  P9J9X4LELFR4
  TNJ43F79P776
  RWE7F3LWY6EM
  EMNRF3AKYALK
  FYYA9AJ93A6R
  47JX9XWX3YLK
  EPXAW4W6EYJP
  MLHMXKYE43F9
  F9HYLX79FJWM
  6T9KKYLAMPE9
  M6MLTRKREFNX
  L6PYFKW7AKEJ
  H4PERTHJYJEK
  REWTE4LPY6FR
  EWLYE434MHRW
  9NYF9T4PN4YW
  9Y6WJPPNMMWA
  11 条回复    2023-01-06 20:58:03 +08:00
  Ruidict
      1
  Ruidict  
     152 天前   ❤️ 1
  支持一下哈哈。
  GearlessJoe
      2
  GearlessJoe  
     152 天前 via iPhone   ❤️ 1
  支持!
  fx0719
      3
  fx0719  
     152 天前 via iPhone
  支持
  fx0719
      4
  fx0719  
     152 天前 via iPhone   ❤️ 1
  已收到,非常感谢
  clintme
      5
  clintme  
     152 天前
  支持一下
  gabkfivyfbst
      6
  gabkfivyfbst  
     152 天前
  已发送 支持一下
  wanqiuyao
      7
  wanqiuyao  
     152 天前 via iPhone
  已发邮箱📪 请注意查收垃圾邮件
  kylinC
      8
  kylinC  
     152 天前
  已发,感谢!
  updatedaybyday
      9
  updatedaybyday  
     152 天前
  已收到,非常感谢!
  muayang
      10
  muayang  
     152 天前 via iPhone
  已发送,支持一下
  sencat31
      11
  sencat31  
     148 天前 via iPhone
  领到了,谢谢 op 。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2436 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 06:52 · PVG 14:52 · LAX 23:52 · JFK 02:52
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.