V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
liudhzhyym1
V2EX  ›  分享创造

[🎁 产品自荐+送码] OpenBox ChaGPT 快捷指令

 •  2
   
 •   liudhzhyym1 · 150 天前 · 1870 次点击
  这是一个创建于 150 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  🔥OpenBox 是一款基于 ChatGPT 打造的应用,无需翻墙,不需要秘钥,开箱即用。🔥

  🚀主要特点

  提供了 100 多个快捷指令,不需再绞尽脑汁去思考如何提问,也不需要每次都手动输入长长的提示语,只需输入你感兴趣的主题或关键词,OpenBox 的快捷指令就可以为你呈现准确、有用的回复。 你可以从已有的快捷指令中获取灵感,轻松创建你自己的快捷指令,也能够直接和 ChatGPT 对话。

  📱大图

  产品大图

  🌍下载地址:

  应用商店地址: https://apps.apple.com/cn/app/id6446454609

  🎁送码:

  月度会员:10 枚,留下 base64 加密邮箱

  第 1 条附言  ·  150 天前
  10 个兑换码已经送完了,没抢到的同学不要灰心,还有 6 个兑换码🎁,抽楼层送出,第 30 、40 、50 、60 、70 、80 楼,留下 base64 加密邮箱 https://www.v2ex.com/t/937994
  第 2 条附言  ·  150 天前
  还剩 4 枚兑换码,改为随机抽楼层送出,欢迎大家试用,多提些意见和建议~
  72 条回复    2023-05-10 11:03:38 +08:00
  qiuzhifei
      1
  qiuzhifei  
     150 天前
  c2FkcGFuZGFjb2ZmZWVAZ21haWwuY29t
  zhlxsh
      2
  zhlxsh  
     150 天前 via iPhone
  谢谢
  emhseHNoQGZveG1haWwuY29t
  randm
      3
  randm  
     150 天前
  ZV94aWFvZG9uZ0Bob3RtYWlsLmNvbQ==
  liudhzhyym1
      4
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @qiuzhifei 已发放到邮箱
  changzhenbo2008
      5
  changzhenbo2008  
     150 天前 via iPhone
  谢谢
  Y2hhbmd6aGVuYm8yMDA4QGdtYWlsLmNvbQ==
  liudhzhyym1
      6
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @zhlxsh 兑换码已发放,请查收邮箱
  lambs13
      7
  lambs13  
     150 天前 via iPhone
  ZHJqbGx2QGdtYWlsLmNvbQ==
  InTen
      8
  InTen  
     150 天前
  谢谢楼主 MzU0MDYxNTcxQHFxLmNvbQ==
  liudhzhyym1
      9
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @randm 兑换码和兑换教程已发放到邮箱,请查收哦~
  leeqingshui
      10
  leeqingshui  
     150 天前
  ODEzNjE4OTFAMTYzLmNvbQ==
  liudhzhyym1
      11
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @changzhenbo2008 兑换码和兑换教程已发放到邮箱,请查收~~~
  liudhzhyym1
      12
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @lambs13 兑换码和兑换教程已发放到邮箱,请查收哦~~~~~
  liudhzhyym1
      13
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @InTen 兑换码和兑换教程已发放到邮箱,请查收~~~
  Shum1n
      14
  Shum1n  
     150 天前
  NTQwODQyOTMwQHFxLmNvbQ== 谢谢 OP
  liudhzhyym1
      15
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @leeqingshui 已发放,请查收邮箱
  liudhzhyym1
      16
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @Shum1n 已发放~
  nyakoy
      17
  nyakoy  
     150 天前
  先谢为敬
  bnlha295QG91dGxvb2suY29t
  halden
      18
  halden  
     150 天前
  感谢 OP ,试试效果
  bGxuaWNob2xhc2hhbGRlbkBnbWFpbC5jb20=
  liudhzhyym1
      19
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @nyakoy 兑换码和兑换教程已发放到邮箱,请查收~~~
  zylikestocode
      20
  zylikestocode  
     150 天前
  MTMzNDU1amFja0BnbWFpbC5jb20= 谢谢 OP 试一哈😗
  liudhzhyym1
      21
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @halden 已发放,请查收邮箱
  tinytoadd
      22
  tinytoadd  
     150 天前 via iPhone
  谢谢😜

  eXhuaWFuQG91dGxvb2suY29t
  xsir2020
      23
  xsir2020  
     150 天前
  enlvd2VlQGdtYWlsLmNvbQ== 谢谢 OP
  chencanying007
      24
  chencanying007  
     150 天前
  NzI3MjczNzc2QHFxLmNvbQ== 感谢楼主
  gogo88
      25
  gogo88  
     150 天前 via iPhone
  cmljaGV5MTk4OEBvdXRsb29rLmNvbQ==
  谢谢楼主
  lwsbluesky
      26
  lwsbluesky  
     150 天前
  希望能体验一下,感谢🙏!邮箱:NTY0MDI1MTAwQHFxLmNvbQ==
  OceanSea
      27
  OceanSea  
     150 天前 via iPhone
  还有机会
  jimmyyuan
      28
  jimmyyuan  
     150 天前 via iPhone
  eXVhbmxpbnl1QG1zbi5jb20=
  poupoo
      29
  poupoo  
     150 天前
  嗯呐
  poupoo
      30
  poupoo  
     150 天前
  谢谢楼主 Y2FsbG1lcG9wZUBsaXZlLmNu
  recosong
      31
  recosong  
     150 天前
  cmVjb3NvbmdAMTI2LmNvbQ== 谢谢
  liudhzhyym1
      32
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @poupoo 兑换码和兑换教程已发放到邮箱,请查收~~~
  fy
      33
  fy  
     150 天前
  楼主还是抽奖罢,这样子没人回了 ZnkwQHFxLmNvbQ==
  myselflove8090
      34
  myselflove8090  
     150 天前
  我要
  myselflove8090
      35
  myselflove8090  
     150 天前
  bXlzZWxmbG92ZTgwOTBAZ21haWwuY29t
  persistz
      36
  persistz  
     150 天前
  还差 5 层楼,守株待兔 ing
  mrzou007
      37
  mrzou007  
     150 天前
  这样子就尴尬了,NDI5MzQxMjc5QHFxLmNvbQ==
  Rookie01
      38
  Rookie01  
     150 天前
  等了半天也没有回复,不然 LZ 改抽奖吧 - -
  cm9va2llOTYyN0BnbWFpbC5jb20=

  就当帮你们搭楼了
  recosong
      39
  recosong  
     150 天前
  分子。。。
  recosong
      40
  recosong  
     150 天前
  cmVjb3NvbmdAMTI2LmNvbQ== 多谢
  jsomin
      41
  jsomin  
     150 天前
  楼上刷楼算么 MTM0NDM1OTA2MUBxcS5jb20=
  liudhzhyym1
      42
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @recosong 已发放哦
  liudhzhyym1
      43
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @Rookie01 已发放
  liudhzhyym1
      44
  liudhzhyym1  
  OP
     150 天前
  @fy 已发放
  ruigezuishuai
      45
  ruigezuishuai  
     150 天前
  求捞
  MikeEhrmantraut
      46
  MikeEhrmantraut  
     150 天前
  🏢搭楼~
  emhhbmdjcTIxQDE2My5jb20=
  bombicq83996
      47
  bombicq83996  
     150 天前 via iPhone
  求一个。
  bombicq83996
      48
  bombicq83996  
     150 天前 via iPhone
  @bombicq83996 Ym9tYmljcUBnbWFpbC5jb20=忘了发邮箱。
  timeisweapon
      49
  timeisweapon  
     150 天前 via iPhone
  不知道后端用的 GPT 哪个版本,问了一个 Linux 基础问题,回答里面有的不太准确,不过速度还不不错 dGltZWlzd2VhcG9uQDE2My5jb20=
  bombicq83996
      50
  bombicq83996  
     150 天前 via iPhone
  Ym9tYmljcUBnbWFpbC5jb20=
  多谢。
  yanwen
      51
  yanwen  
     150 天前
  eTRud2VuQGdtYWlsLmNvbQ==
  多谢。
  yonei1
      52
  yonei1  
     149 天前 via iPhone
  NTI5MzkyOTYxQHFxLmNvbQ==
  还有机会吗
  Bo0
      53
  Bo0  
     149 天前
  anV5dWFuYm9AeWVhaC5uZXQ=
  中一个吧
  wxjback
      54
  wxjback  
     149 天前
  体验一下,看起来从来没用过的 ios 快捷,在这个工具帮助下也许能开始使用

  d3hqYmFja0BxcS5jb20=
  liudhzhyym1
      55
  liudhzhyym1  
  OP
     149 天前
  @bombicq83996 已发放
  joker8ren
      56
  joker8ren  
     149 天前
  求一个 UmVkYW1hbmN5LV8tXy1fLUw=
  blockmin
      57
  blockmin  
     149 天前
  凑个热闹
  YmxvY2ttaW5AMTYzLmNvbQ==
  liudhzhyym1
      58
  liudhzhyym1  
  OP
     149 天前
  @wxjback 已发放
  wwwa11
      59
  wwwa11  
     149 天前 via iPhone
  体验一下
  wwwa11
      60
  wwwa11  
     149 天前 via iPhone
  bHJqc2RAbWppaGMub25taWNyb3NvZnQuY29t
  nc4697
      61
  nc4697  
     149 天前
  试着蹭一个 bmNoYW82NjZAZ21haWwuY29t
  jimmyyuan
      62
  jimmyyuan  
     149 天前 via iPhone
  再蹲一下。eXVhbmxpbnl1QG1zbi5jb20=
  fenfeiluoye
      63
  fenfeiluoye  
     149 天前
  试一下 ZmVuZmVpbHVveWVndW9AZ21haWwuY29t
  liudhzhyym1
      64
  liudhzhyym1  
  OP
     149 天前
  @jimmyyuan 已发送
  persistz
      65
  persistz  
     149 天前
  等一个随机抽到吧 ei56MjA2QDE2My5jb20=
  Soonan
      66
  Soonan  
     149 天前
  Y29tdW5pLmN1aUBnbWFpbC5jb20=
  谢谢
  liudhzhyym1
      67
  liudhzhyym1  
  OP
     149 天前
  @Soonan 兑换码和兑换教程已发放到邮箱,请查收~~~
  llsongll
      68
  llsongll  
     148 天前
  MzgxMzExNjM2QHFxLmNvbQo=
  谢谢
  persistz
      69
  persistz  
     148 天前
  可以,正好第 70
  persistz
      70
  persistz  
     148 天前
  ei56MjA2QDE2My5jb20=
  tbg
      71
  tbg  
     148 天前
  我要一个啊
  liudhzhyym1
      72
  liudhzhyym1  
  OP
     147 天前
  @persistz 兑换码和兑换教程已发放到邮箱,请查收
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   773 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 22:39 · PVG 06:39 · LAX 15:39 · JFK 18:39
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.