python30 最近的时间轴更新
bcccddd
2018-12-25 00:04:14 +08:00
a
2018-12-25 00:04:10 +08:00
python30

python30

V2EX 第 306645 号会员,加入于 2018-04-07 22:54:55 +08:00
问个 nginx 配置里面的 域名跳转 301 问题
程序员  •  python30  •  2020-11-18 10:55:24 AM  •  最后回复来自 python30
10
mysql 语句替换问题。下面的关系用什么 mysql 语句替换? 谢谢
Python  •  python30  •  2020-11-04 09:13:51 AM  •  最后回复来自 starzh
2
python30 最近回复了
@SenLief 跟对方签了合同了
但是对方说钱是正规来的
我们也不知道怎么查。
只是我在合同里把打款账号与人写出来了。
这样有问题可以找打款人与合同人
不知道这样算保险不?
@param 谢谢。在研究
@vone
@zmaplex
@yinft
我是用的 django 开发的。
要用原生的 sql 语句? 还是怎么
@jmspark 莫非是流量大的时候才会出现这情况
@jmspark 是他们云服务器带宽的问题? 你现在一直用按流量付费? 奇怪的是我别的云服务器没这问题。一样的配置环境。
@julyclyde
@lybcyd
如果是这种情况,怎么排查处理?如果只是我这台电脑有问题?那就不用管了。就怕是全部访问用户都会遇到。不知道是不是服务器上的问题。
@zachlhb centos+ nginx +uwsgi 以前也没有遇到这样的事。最近换了台 tx 的云服务器。就这样了。也查不到原因。
@Vegetable 是的.mysql ,谢谢。我搜一下看看
详细报错图片,<img src="https://z3.ax1x.com/2021/11/22/oSltoQ.png" />

```
[pid: 20121|app: 0|req: 38761/40370] 127.0.0.1 () {40 vars in 744 bytes} [Mon Nov 22 33:77:17 2021] GET /user/login/?next=/user/15064305585/ => generated 2563 bytes in 9 msecs (HTTP/1.0 200) 6 headers in 437 bytes (1 switches on core 19)
[pid: 20121|app: 0|req: 38762/40371] 127.0.0.1 () {42 vars in 781 bytes} [Mon Nov 22 33:77:17 2021] GET /info/7087 => generated 22924 bytes in 49 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 27)
[pid: 20121|app: 0|req: 38763/40372] 127.0.0.1 () {52 vars in 1151 bytes} [Mon Nov 22 33:77:18 2021] GET /daa/mip/info/894?ivk_sa=1024320u => generated 24539 bytes in 31 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 18)
[pid: 20121|app: 0|req: 38764/40373] 127.0.0.1 () {44 vars in 654 bytes} [Mon Nov 22 33:77:18 2021] GET /web/sidd/bb18753356065/ => generated 13356 bytes in 11 msecs (HTTP/1.0 200) 4 headers in 156 bytes (1 switches on core 5)
[pid: 20121|app: 0|req: 38766/40374] 127.0.0.1 () {54 vars in 1181 bytes} [Mon Nov 22 33:77:18 2021] GET /dddda/info/1147?ivk_sa=1024320u => generated 23688 bytes in 145 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 14)
[pid: 20121|app: 0|req: 38766/40375] 127.0.0.1 () {52 vars in 1133 bytes} [Mon Nov 22 33:77:19 2021] GET /info/14380?ivk_sa=1024320u => generated 23758 bytes in 121 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 2)
[pid: 20121|app: 0|req: 38767/40376] 127.0.0.1 () {40 vars in 737 bytes} [Mon Nov 22 33:77:19 2021] GET /company/user_fav_list/hoffmann => generated 0 bytes in 1 msecs (HTTP/1.0 301) 3 headers in 137 bytes (1 switches on core 31)
[pid: 20121|app: 0|req: 38769/40377] 127.0.0.1 () {42 vars in 677 bytes} [Mon Nov 22 33:77:20 2021] GET /daa/info/110 => generated 16577 bytes in 60 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 26)
[pid: 20121|app: 0|req: 38770/40378] 127.0.0.1 () {40 vars in 739 bytes} [Mon Nov 22 33:77:21 2021] GET /company/user_fav_list/hoffmann/ => generated 0 bytes in 1 msecs (HTTP/1.0 302) 5 headers in 186 bytes (1 switches on core 30)
[pid: 20121|app: 0|req: 38770/40379] 127.0.0.1 () {40 vars in 591 bytes} [Mon Nov 22 33:77:20 2021] GET /m/info/49851 => generated 17855 bytes in 439 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 11)
[pid: 20121|app: 0|req: 38771/40380] 127.0.0.1 () {38 vars in 652 bytes} [Mon Nov 22 33:77:21 2021] GET /info/50540 => generated 18813 bytes in 94 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 3)
[pid: 20121|app: 0|req: 38772/40381] 127.0.0.1 () {40 vars in 686 bytes} [Mon Nov 22 33:77:22 2021] GET /news/m/?page=61 => generated 14787 bytes in 40 msecs (HTTP/1.0 200) 4 headers in 156 bytes (1 switches on core 1)
[pid: 20121|app: 0|req: 38773/40382] 127.0.0.1 () {38 vars in 676 bytes} [Mon Nov 22 33:77:23 2021] GET /company/user_fav_list/PE_2009/ => generated 0 bytes in 1 msecs (HTTP/1.0 302) 5 headers in 185 bytes (1 switches on core 23)
[pid: 20121|app: 0|req: 38774/40383] 127.0.0.1 () {40 vars in 701 bytes} [Mon Nov 22 33:77:23 2021] GET /dddda/info/10850 => generated 23618 bytes in 118 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 20)
[pid: 20121|app: 0|req: 38775/40384] 127.0.0.1 () {38 vars in 658 bytes} [Mon Nov 22 33:77:23 2021] GET /shen/info/7130 => generated 17684 bytes in 115 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 24)
[pid: 20121|app: 0|req: 38776/40385] 127.0.0.1 () {40 vars in 774 bytes} [Mon Nov 22 33:77:24 2021] GET /user/login/?next=/company/user_fav_list/hoffmann/ => generated 2563 bytes in 10 msecs (HTTP/1.0 200) 6 headers in 437 bytes (1 switches on core 9)
[pid: 20121|app: 0|req: 38777/40386] 127.0.0.1 () {40 vars in 698 bytes} [Mon Nov 22 33:77:24 2021] GET /m/info/3673 => generated 17437 bytes in 31 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 29)
[pid: 20121|app: 0|req: 38778/40387] 127.0.0.1 () {42 vars in 689 bytes} [Mon Nov 22 33:77:56 2021] GET /mip/info/45956 => generated 21977 bytes in 110 msecs (HTTP/1.0 200) 3 headers in 111 bytes (1 switches on core 4)
[pid: 20121|app: 0|req: 38779/40388] 127.0.0.1 () {42 vars in 805 bytes} [Mon Nov 22 33:77:56 2021] GET /shen/list/sxpd/?page=54 => generated 7865 bytes in 15 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 292 bytes (1 switches on core 12)
[pid: 20121|app: 0|req: 38780/40389] 127.0.0.1 () {44 vars in 761 bytes} [Mon Nov 22 33:77:56 2021] GET /info/16317 => generated 18224 bytes in 74 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 20121|app: 0|req: 38781/40390] 127.0.0.1 () {38 vars in 653 bytes} [Mon Nov 22 33:77:26 2021] GET /web/sidd/bbDZQ129/ => generated 6594 bytes in 7 msecs (HTTP/1.0 200) 4 headers in 124 bytes (1 switches on core 22)
[pid: 20121|app: 0|req: 38782/40391] 127.0.0.1 () {38 vars in 727 bytes} [Mon Nov 22 33:77:26 2021] GET /user/login/?next=%2Fcompany%2Fuser_fav_list%2FPE_2009%2F => generated 2563 bytes in 14 msecs (HTTP/1.0 200) 6 headers in 437 bytes (1 switches on core 7)
[pid: 20121|app: 0|req: 38783/40392] 127.0.0.1 () {42 vars in 695 bytes} [Mon Nov 22 33:77:26 2021] GET /shen/mip/info/2666 => generated 56611 bytes in 83 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 56)
[pid: 20121|app: 0|req: 38784/40393] 127.0.0.1 () {52 vars in 2038 bytes} [Mon Nov 22 33:77:27 2021] GET /dddda/info/3173 => generated 23753 bytes in 134 msecs (HTTP/1.0 200) 5 headers in 293 bytes (1 switches on core 21)
```
@meiyoumingzi6 有演示吗?或者具体说一下? xiexie
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   621 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 18:09 · PVG 02:09 · LAX 10:09 · JFK 13:09
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.