V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wujiang007
V2EX  ›  OpenAI

基于新版的 ChatGPT API 开发了一个聊天工具,速度有快了 10 倍, key 也耐用 10 倍了,可以来体验一下:

 •  
 •   wujiang007 · 279 天前 · 2857 次点击
  这是一个创建于 279 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  基于新版的 ChatGPT API 开发了一个聊天工具,速度有快了 10 倍,key 也耐用 10 倍了,可以来体验一下:

  https://chat.zecoba.cn/

  17 条回复    2023-03-12 17:36:14 +08:00
  wujiang007
      1
  wujiang007  
  OP
     279 天前
  <img src="https://i.328888.xyz/2023/03/02/6Kbbv.gif" alt="6Kbbv.gif" border="0" />
  wujiang007
      2
  wujiang007  
  OP
     279 天前
  mtdlr
      3
  mtdlr  
     279 天前
  源码有意分享出来嘛
  hailiang88
      4
  hailiang88  
     279 天前
  我文档还没看完呢
  nicchester
      5
  nicchester  
     279 天前
  666
  allegory
      6
  allegory  
     279 天前
  key 怎么获取
  LimeVista
      7
  LimeVista  
     279 天前
  超过 4096 个字符没有剔除,场景对话
  utcplus
      8
  utcplus  
     279 天前
  源码能分享嘛
  hqweay
      9
  hqweay  
     279 天前
  我去,好快!
  yikwongee
      10
  yikwongee  
     279 天前
  这个用的什么哪个源码
  kerb15
      11
  kerb15  
     278 天前
  这是用官方 sdk 还是直接 post api
  wujiang007
      12
  wujiang007  
  OP
     278 天前
  @kerb15 #11 直接 post api
  makun123
      13
  makun123  
     278 天前
  我 post api 被墙,问下 op 遇到了么
  wujiang007
      14
  wujiang007  
  OP
     278 天前
  @makun123 #13 我昨天也遇到了,所以紧急修复,通过服务器转发一下就好了
  schubert
      15
  schubert  
     277 天前
  码代码不能到代码框,有办法吗
  wujiang007
      16
  wujiang007  
  OP
     277 天前
  @schubert #15 没太明白你的问题
  wcyder
      17
  wcyder  
     269 天前
  这个可以开源吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1239 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 17:52 · PVG 01:52 · LAX 09:52 · JFK 12:52
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.