shuaishuaivip 最近的时间轴更新
shuaishuaivip

shuaishuaivip

V2EX 第 482311 号会员,加入于 2020-04-08 09:52:34 +08:00
shuaishuaivip 最近回复了
134 天前
回复了 shuaishuaivip 创建的主题 程序员 Hive SQL 实现问题,请大佬看下~
@lusansan 大佬,这个可行。
135 天前
回复了 shuaishuaivip 创建的主题 程序员 Hive SQL 实现问题,请大佬看下~
@ericzy gpt 我都翻烂了~行不通
135 天前
回复了 shuaishuaivip 创建的主题 程序员 Hive SQL 实现问题,请大佬看下~
start,和 end 说的不是时间哦
135 天前
回复了 shuaishuaivip 创建的主题 程序员 Hive SQL 实现问题,请大佬看下~
Hive SQL 实现问题:数据展示如下:

name1,start,end,start_time,end_time
LSJA24390MS139778 55.8 55.8 ,2024-01-27 08:44:23 2024-01-27 08:44:23
LSJA24390MS139778 55.8 55.9, 2024-01-27 08:44:25 2024-01-27 08:44:35
LSJA24390MS139778 55.9 55.9 ,2024-01-27 08:44:37 2024-01-27 08:44:47
LSJA24390MS139778 55.9 56 , 2024-01-27 08:44:49 2024-01-27 08:44:51
LSJA24390MS139778 56 56.1, 2024-01-27 08:44:53 2024-01-27 08:45:11
LSJA24390MS139778 56.1 56.1, 2024-01-27 08:45:13 2024-01-27 08:45:21
LSJA24390MS139778 56.1 56.1, 2024-01-27 08:45:23 2024-01-27 08:45:23
LSJA24390MS139778 56.1 56.3, 2024-01-27 08:45:25 2024-01-27 08:45:51
LSJA24390MS139778 56.3 56.5, 2024-01-27 08:45:53 2024-01-27 08:46:21
LSJA24390MS139778 56.5 56.5, 2024-01-27 08:46:23 2024-01-27 08:46:23
LSJA24390MS139778 56.5 56.6, 2024-01-27 08:46:25 2024-01-27 08:46:51
LSJA24390MS139778 56.7 56.7, 2024-01-27 08:46:53 2024-01-27 08:46:59
LSJA24390MS139778 56.7 56.8, 2024-01-27 08:47:01 2024-01-27 08:47:11
LSJA24390MS139778 56.8 56.8, 2024-01-27 08:47:13 2024-01-27 08:47:21
LSJA24390MS139778 56.8 56.8, 2024-01-27 08:47:23 2024-01-27 08:47:23
LSJA24390MS139778 56.8 56.9, 2024-01-27 08:47:25 2024-01-27 08:47:35
LSJA24390MS139778 56.9 57, 2024-01-27 08:47:37 2024-01-27 08:47:47
LSJA24390MS139778 57 57, 2024-01-27 08:47:49 2024-01-27 08:47:51
LSJA24390MS139778 57 57, 2024-01-27 08:47:53 2024-01-27 08:47:59
LSJA24390MS139778 57 57.1, 2024-01-27 08:48:01 2024-01-27 08:48:11
LSJA24390MS139778 57.1 57.2, 2024-01-27 08:48:13 2024-01-27 08:48:21
LSJA24390MS139778 57.2 57.2, 2024-01-27 08:48:23 2024-01-27 08:48:23
LSJA24390MS139778 57.2 57.3, 2024-01-27 08:48:25 2024-01-27 08:48:35
LSJA24390MS139778 57.2 57.3, 2024-01-27 08:48:37 2024-01-27 08:48:47
实现成这样
name1,start,end,start_time,end_time
LSJA24390MS139778 55.8 56.6 2024-01-27 08:44:23 2024-01-27 08:46:51
LSJA24390MS139778 56.7 57.3 2024-01-27 08:46:53 2024-01-27 08:48:35
LSJA24390MS139778 57.2 57.3 2024-01-27 08:48:37 2024-01-27 08:48:47
节哀
@mcryeasy 你试过了没有?哈哈
这几年一直用的是 [阿瓦隆] 这样一款控油洗发水,好像是进口的~
@janus77 过几年就地中海了,还有三分一的发量 中间~
@fenglangjuxu 是真的撒, 我现在也是天天洗呐~不洗就油腻!
@xixun 没长出一点?
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   976 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 68ms · UTC 22:13 · PVG 06:13 · LAX 15:13 · JFK 18:13
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.