V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
laoertongzhi
V2EX  ›  二手交易

迫于回血,拆了 ITX 主机(含 AMD 590 显卡)卖了回血,另有闲杂的东西卖

 •  
 •   laoertongzhi · 2021-03-06 20:12:32 +08:00 · 100 次点击
  这是一个创建于 527 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  ### 显卡 2300 出


  蓝宝石 AMD Radeon RX 590 Series 8GB 超白金极光特别版(非 GME )

  http://img.wajueshi.cn/2021-03-06-115248.jpg


  ### 主板 540 出

  华擎 B365M-ITX/ac ( 300 Series 芯片组 Family (B365))

  http://img.wajueshi.cn/2021-03-06-115301.jpg


  ### 黑果网卡 80 出

  Dell Wireless 1820A 802.11ac


  ### 电源 560 出

  EVGA 650 GM SFX 650w 金牌全模 小电源 ECO 停转静音设计

  http://img.wajueshi.cn/2021-03-06-115321.jpg


  ### 机箱 320 出

  骨伽 QBX 迷你小机箱 ITX

  http://img.wajueshi.cn/2021-03-06-115850.jpg


  ### 硬盘 分别 400 、550 出,一起 900 出


  三星 SSD 970 EVO 500GB + 三星 SSD 860 QVO 1TB


  ### 内存 460 出 (两根,不单出)

  威刚 DDR4 2666MHz 8G * 2  ### CPU 720 出

  英特尔 Core i5-8400 @ 2.80GHz 六核


  ### CPU 风扇 50 出

  超频三七星瓢虫 V5/V6cpu 散热器 775/115X  ----------


  ### Ti9 小金盾


  http://img.wajueshi.cn/2021-03-06-120254.jpg

  ps.青春结束了 - -
  -----

  以上价格均不包邮。  WX:bGFvZXJ0b25neHVl


  Macbook Air M1 镇楼

  http://img.wajueshi.cn/2021-03-06-120517.jpg
  laoertongzhi
      1
  laoertongzhi  
  OP
     2021-03-08 09:52:50 +08:00
  ## 小黄鱼链接


  ### Ti9 小金盾

  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=638986944264&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.638986944264.13616521&forceFlush=1


  ### CPU 英特尔 Core i5-8400 @ 2.80GHz 六核


  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=640023591091&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615166205037.Copy.detail.640023591091.13616521&forceFlush=1


  ### 显卡 蓝宝石 AMD Radeon RX 590 Series 8GB 超白金极光特别版(非 GME )  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=639689586300&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615166205037.Copy.detail.639689586300.13616521&forceFlush=1


  ### 黑苹果网卡 博通 BCM94350 OVW3T3

  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=639351269988&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.639351269988.13616521&forceFlush=1


  ### 电源 EVGA 650 GM SFX 650w 金牌全模 小电源 ECO 停转静音设计

  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=638985136902&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.638985136902.13616521&forceFlush=1


  ### CPU 风扇 超频三七星瓢虫 V5/V6cpu 散热器 775/115X


  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=639689906663&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.639689906663.13616521&forceFlush=1  ### 威刚 DDR4 2666MHz 8G * 2

  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=640024279288&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.640024279288.13616521&forceFlush=1


  ### 硬盘 1 三星 SSD 860 QVO 1TB

  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=638985372149&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.638985372149.13616521&forceFlush=1

  ### 硬盘 2 三星 SSD 970 EVO 500GB


  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=640023963590&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.640023963590.13616521&forceFlush=1


  ### 机箱 骨伽 QBX 迷你小机箱 ITX

  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=639350009742&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.639350009742.13616521&forceFlush=1


  ### 主板 华擎 B365M-ITX/ac ( 300 Series 芯片组 Family (B365))

  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=640024143042&ut_sk=1.Xg0yiHOCF0sDAB%252FqZ0ZZINcS_21407387_1615167719225.Copy.detail.640024143042.13616521&forceFlush=1
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2648 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 00:44 · PVG 08:44 · LAX 17:44 · JFK 20:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.