V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

Eytoyes
V2EX  ›  二手交易

12400 现在什么价格

 •  
 •   Eytoyes · 2022-09-11 09:31:07 +08:00 · 1342 次点击
  这是一个创建于 645 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  手里有块 12400 闲置

  第 1 条附言  ·  2022-09-11 11:20:50 +08:00
  1000 到付出了吧
  10 条回复    2022-10-10 15:58:31 +08:00
  zhandouji
      1
  zhandouji  
     2022-09-11 10:10:37 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  贩子回收报价 940 左右
  Rookie01
      2
  Rookie01  
     2022-09-11 11:05:34 +08:00
  有意
  ElmerZhang
      3
  ElmerZhang  
     2022-09-11 11:05:51 +08:00
  半个月前闲鱼上 1020 收了块散片
  Eytoyes
      4
  Eytoyes  
  OP
     2022-09-11 11:21:37 +08:00
  @Rookie01 #2
  @ElmerZhang #3 那我就 1000 到付出,老版 H0 步进,带 avx512 那个版本
  rming
      5
  rming  
     2022-09-11 12:22:18 +08:00 via iPhone
  淘宝 1060 带硅脂,我觉得还行,关键换 cpu 不得换个硅脂
  Eytoyes
      6
  Eytoyes  
  OP
     2022-09-11 14:14:06 +08:00
  @rming #5 从旧 cpu 上刮下来抹在新 u 上,散热怼上去一样用
  r00t7
      7
  r00t7  
     2022-09-12 12:58:27 +08:00
  你就是那个群里的 0 ?
  Eytoyes
      8
  Eytoyes  
  OP
     2022-09-12 14:21:33 +08:00
  @r00t7 #7 不是,我没有这个用户名
  qW7bo2FbzbC0
      9
  qW7bo2FbzbC0  
     2022-10-10 15:56:45 +08:00
  @Eytoyes 出了没,有意
  Eytoyes
      10
  Eytoyes  
  OP
     2022-10-10 15:58:31 +08:00
  @qW7bo2FbzbC0 #9 早出了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2805 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 14:46 · PVG 22:46 · LAX 07:46 · JFK 10:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.