V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  Ixizi  ›  全部回复第 1 页 / 共 70 页
回复总数  1396
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 70  
2 天前
回复了 leonycz 创建的主题 旅行 想去新疆开个旅行社做定制旅行靠不靠谱
我觉得如果你有足够的资源,对这个行业有非常深入的了解,可以做
2 天前
回复了 leonycz 创建的主题 旅行 想去新疆开个旅行社做定制旅行靠不靠谱
Travel as a service
39 天前
回复了 wwowowowo 创建的主题 汽车 25W 左右 suv 求推荐
刚提 model y ,三年免息,4000 地补
学法律没个 985 ,211 不要想就业
112 天前
回复了 2624687861 创建的主题 酷工作 [上海]张江外企 SAP 内推前端/后端开发
有学历要求吗
我小拇指都起茧子了,用的 pitaka 半包一样割手
查体检有肺结节就买不了重疾险了。
借楼问问,有没有解决办法?
30 万 感觉蔚来合适
132 天前
回复了 maxmak 创建的主题 MacBook Pro 去 apple store 换个电池
我也是 84
135 天前
回复了 echo0x000001 创建的主题 发音 你们怎么读 " Linux "
让 ChatGPT 整理了一堆有的没有名词,供大家摸鱼学习


| 术语 | IPA 音标 | 韦氏音标 | 自然拼读 |
|------|--------|--------|----------|
| Adobe | əˈdoʊbi | əˈdōbē | uh-doh-bee |
| Amazon | ˈæməzən | ˈaməˌzän | am-uh-zon |
| Angular | ˈæŋɡjʊlə | ˈaNGgyələr | ang-gyu-lar |
| AJAX | ˈeɪdʒæks | ˈāˌjaks | ay-jacks |
| Apache | əˈpætʃi | əˈpachē | uh-pah-chee |
| ASCII | ˈæski | ˈaskē | as-kee |
| Axios | ˈæksioʊs | ˈaksēōs | acks-ee-ohs |
| Azure | ˈæʒər | ˈaZHər | azh-ur |
| C++ | siː plʌs plʌs | sē plus plus | cee plus plus |
| C# | siː ʃɑːrp | sē shärp | cee sharp |
| Chrome | kroʊm | krōm | krome |
| Daemon | ˈdiːmən | ˈdēmən | dee-mon |
| Debian | ˈdɛbiən | ˈdebēən | deb-ee-an |
| Django | ˈdʒæŋɡoʊ | ˈjanɡō | jang-go |
| Emoji | ɪˈmoʊdʒi | ēˈmōjē | ee-mo-jee |
| Ethereum | ˈiːθəriəm | ˈēTHərēəm | ee-theer-ee-um |
| Fedora | fɪˈdɔːrə | fəˈdôrə | feh-doh-rah |
| Flash | flæʃ | flash | flash |
| Git | ɡɪt | git | git |
| Github | ˈɡɪthʌb | ˈgithəb | git-hub |
| GNU | ɡnuː | nü | g-noo |
| GUI | ˈɡuːi | ˈgüē | goo-ee |
| Haskell | ˈhæskəl | ˈhaskəl | has-kell |
| IEEE | ˈaɪ triːpl iː | ī triple ē | eye triple e |
| Java | ˈdʒɑːvə | ˈjävə | ja-va |
| Jekyll | ˈdʒɛkɪl | ˈjekəl | jeck-ill |
| Jpeg | ˈdʒeɪpɛɡ | ˈjāpeg | jay-peg |
| Laravel | ˈlɑːrəvɛl | ˈlärəvel | lar-ah-vel |
| Linux | ˈlɪnʌks | ˈlinəks | lin-uks |
| Lucene | luːˈsiːn | lüˈsēn | loo-seen |
| Microsoft | ˈmaɪkrəsɒft | ˈmīkrəˌsôft | my-crow-soft |
| MIME | maɪm | mīm | mime |
| Mongo | ˈmɒŋɡoʊ | ˈmäNGgō | mong-go |
| MySQL | maɪˈɛskjuːˈɛl | mīˈeskyo͞oˈel | my-sql |
| Nginx | ˈɛndʒɪnˌeks | ˈenjinˌeks | engine-x |
| Nvidia CUDA | ɪnˈvɪdiə 'kuːdə | inˈvid

ēə 'küdə | in-vid-ee-uh coo-dah |
| Oracle | ˈɔrəkl | ˈôrəkəl | or-uh-kle |
141 天前
回复了 xuelang 创建的主题 推广 为什么一定要尽快用上 ChatGPT 等大语言模型?
GPT4 + Github Copilot 都开了,缺一不可实在太强了
148 天前
回复了 SayHelloHi 创建的主题 分享发现 来源 X: Google Cloud 福利
for startups
150 天前
回复了 najunuoyan 创建的主题 iPad 新的 iPad 到底啥时候发
iPad Pro 听说要上 oled 屏幕了,lcd 说实话感觉真不好用
#42 上面那个 Copilot 回答的合理
试试看~ YEM3YAKM6JH3PY6LMF 已用
依视路 膜岩 1.601 1088 元 + 镜框艾滴 204 塑料镜框 678 元

医院配的。。被坑了
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 70  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1005 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 56ms · UTC 23:07 · PVG 07:07 · LAX 16:07 · JFK 19:07
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.